QÜESTIONARI DE VALORACIÓ CIUTADANA
SOBRE MERCAT DOMINICAL


Et convidem a col·laborar amb l'Ajuntament d'Alboraig en la revitalització del mercat ambulant dominical . A través d'aquest qüestionari volem conèixer l'opinió de la ciutadania d'Alboraig, venedors i usuaris, sobre la qualitat dels productes i serveis del mercat ambulant dominical , i arreplegar suggeriments per a la seua millora i sostenibilitat. Participa!

1. CONEIXEMENT MERCAT AMBULANT:

Sí    No   
Compra de forma habitual en el mercat ambulant dominical d'Alboraig?
Visita amb assiduïtat altres mercats ambulants municipals de la província?
És adequada la quantitat de productes i serveis que ofereix el mercat ambulant a les seues necessitats de consum?
És atractiva la imatge dels llocs del mercat dominical ambulant (presentació de productes, neteja, informació sobre preus, decoració)?
Considera l'oferta adequada a tot tipus d'edats?
Roba i calçat Fruites, verdures i hortalisses Xarcuteria i adobats Altres
Quin tipus de productes que s'ofereixen en el mercat ambulant dominical compra amb major assiduïtat?


2. AMPLIACIÓ DE L'OFERTA:

Sí    No   
És consumidor de productes i serveis sostenibles (procedents de cooperatives, venda de proximitat, d'elaboració artesana?
Considera necessari que aquest tipus de productes se sumaren a l'oferta actual del mercat ambulant dominical?
Visitaria més el mercat ambulant si l'oferta de productes s'ampliara amb serveis complementaris tals com a activitats solidàries, concerts de música, activitats infantils, etc.?
Conserves naturals Productes d'horts de proximitat Artesania i ceràmica tradicional de la comarca Activitats solidàries, infantils i culturals Altres
Quins productes o serveis compraria si estigueren presents en el mercat ambulant dominical?


3. REPERCUSIÓ EN EL MUNICIPI:

Sí    No   
Creu que el mercat ambulant dominical és positiu per al comerç local d'Alboraig?
Considera que la dinamització del mercat ambulant dominical seria positiva per als comerços locals d'Alboraig?
El mercat ambulant dominical atrau el consum als bars i restaurants de la zona?
Considera que l'activitat del mercat ambulant repercuteix positivament en l'economia del municipi?
Compraries més en el mercat ambulant si hi haguera més parades de comerç local?
Estaria interessat a sol·licitar un nou lloc en el mercat ambulant dominical?
Comerç local Restauració Turisme Altres
En quina àrea creu que beneficia més el mercat ambulant municipal a Alboraig?


4. PROMOCIÓ I VISIBILITAT:

Sí    No   
Creu que el mercat ambulant d'Alboraig és visitat per persones que no són del municipi?
Creu que la dinamització del mercat ambulant dominical atraurà més visitants i turistes al municipi?
Considera que la dinamització del mercat ambulant influiria positivament en el turisme i la restauració del municipi?
Considera que la dinamització del mercat ambulant dominical municipal milloraria la imatge del municipi d'Alboraig?
TV i ràdio, locals i autonòmiques Fires de comerç Xarxes socials( Facebook, Instagram…) Llocs promocionals en el municipi Altres
En quin mitjà creu que hauria de centrar-se l'Ajuntament d'Alboraig per a promocionar el mercat ambulant dominical?
* Les dades obtingudes en aquest qüestionari seran utilitzats exclusivament per al tractament estadístic i agregat de la informació, sol·licitant-se les dades relatives a identitat amb l'única fi de garantir l'autenticitat de les respostes i prevenir possibles duplicitats. La sistematització de les respostes serà anònima. Els resultats obtinguts seran publicats en la memòria del projecte.

D'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i la normativa que la desenvolupa, l'Ajuntament d'Alboraig es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer-les servir només per a la finalitat indicada. Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en la Llei mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud a l'Ajuntament d'Alboraig.