SOL·LICITUD PARADA EN MERCAT AMBULANT DOMINICAL

Emplene la següent informació

ObservacionsD'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i la normativa que la desenvolupa, l'Ajuntament d'Alboraig es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer-les servir només per a la finalitat indicada. Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en la Llei mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud a l'Ajuntament d'Alboraig.